“Gürcüstan-Ukrayna-Azərbaycan 2017” Beynəlxalq fotosərgisi

739

30 mart 2018 il, saat 18:00-da Gürcüstan Fotoqrafları Assosasiyasının təşkilatçılığı ilə Gürcüstan parlamentinin (Tbilisi, Qudiaşvili, 7) Milli kitabxanasının sərgi salonunda “Gürcüstan-Ukrayna-Azərbaycan 2017” Beynəlxalq fotosərgisinin açılış mərasimi baş tutacaq.

Sərgidə   “Gürcüstan-Ukrayna-Azərbaycan 2017” beynəlxalq müsabiqəsinin ən yaxşı fotoları yer alacaq. Müsabiqə FİAP-in dəstəyi ilə baş tutmuş üç salonda -2-ci Gürcüstan Draq-2017, 2-ci Beynəlxalq Karpat fotovernisajı-2017 və ilk dəfə olaraq Azərbaycan -2017 Beynəlxalq fotosalonuna 57 ölkədən 383 müəllifin 5292 fotosundan 4146 iş müsabiqədən keçmiş onlardan 158 əsər mükafatlara layiq görülmüşdür.

Fotolar dörd: “Sərbəst mövzu – ağ-qara”, “Sərbəst mövzu – rəngli fotoqrafiya”, “İnsanlar” və “Mənzərə” bölümdə təqdim olunmuş və hər bölümlər üzrə FİAP-ın, hər bir salonun müvafiq qızıl, gümüş,bürünc medalları, diplomlara layiq görülmüşlər (ətraf www.photo-forum.eu portalında).həmçinin qaliblərə mükafatlarla birgə kataloq da təqdim olunacaq.

31 mart — 2 aprel  tarixlərində Azərbaycan, Ukrayna və Gürcüstan fotoqrafları üçün fotogəzinti təşkil olunacaq və əsərlərinin elektron təqdimatı gecəsi təşkil olunacaqdır. Bu sərgi və mükafatlandırma Ukraynada və Azərbaycanda olacaq.

www.photographers.ge    www.photo-forum.eu         photographers.ge@gmail.com

Международная фотовыставка «Грузия-Украина-Азербайджан 2017»

30 марта 2018 года, 18.00 в выставочном зале Национальной парламентской библиотеки Грузии (Тбилиси, Гудиашвили №7), состоится церемония открытия Международной фотовыставки «Грузия-Украина-Азербайджан 2017». Мероприятие организовано Ассоциацией фотографов Грузии.

На выставке будут представлены лучшие фотоработы международного фотораунда «Грузия-Украина-Азербайджан 2017». Фотораунд проходил под патронажем Федерации международной художественной фотографии (FIAP) и включал в себя три салона: «2-ой Международный фотосалон Georgian Drag 2017», «2-ой Международный фотосалон  Карпатский   фотовернисаж 2017» и «Первый международный фотосалон Азербайджан 2017».

В фотораунде были представлены 5292 фотографии 383 авторов из 57 стран. Международный жюри отобрал 4146 работ, из которых 158 были награждены.

Фотоработы были представлены в четырех разделах: «Свободная тема черно-белое», «Свободная тема Цветовая фотография», «Люди» и «Пейзаж». В каждом разделе награждены золотыми медалями FIAP, золотыми, серебрянными и бронзовыми медалями салона и дипломами трех стран (Грузия, Украина, Азербайджан) (все награды см. на портале www.photo-forum.eu); Был также выявлен лучший автор в каждом салоне (FIAP Blue Badge for the Best Author of the salon).

В рамках фотораунда будет выпущен каталог, который будет отправлен участникам и победителям финала вместе с наградами.

Аналогичная фотовыставка будет организована в Азербайджане и в Украине.

В выставке примут участие азербайджанские и украинские фотографы. Они будут проводить фототур по Грузии, а 31 марта в Тбилиси состоится творческая встреча членов Ассоциации фотографов Грузии,  Ассоциации фотографического искусства Закарпатья (президент — Володимир Норба) и Союза фотохудожников Азербайджана (вице-председатель — Рауф Умудов) пройдет в Тбилиси, где будут представлены электронные презентации фотографов из всех трех стран.

www.photographers.ge    www.photo-forum.eu         photographers.ge@gmail.com

The opening ceremony of the International photo exhibition «Georgia-Ukraine-Azerbaijan 2017»

The opening ceremony of the International photo exhibition «Georgia-Ukraine-Azerbaijan 2017» will take place in the exhibition hall of the National Library of the Parliament of Georgia on March 30, 2018, at 18.00 (Tbilisi, Gudiashvili No.7). The event is organized by the Association of Photographers of Georgia.

The best and winner photographs of the photo circuit «Georgia-Ukraine-Azerbaijan 2017» will be exhibited. The ciruit was conducted under the patronage of the Federation of International Art Photography (FIAP) and included three salons: «2nd International Photo Salon Georgian Drag 2017», «2nd International Photo Salon Carpathian Photo Vernissage 2017» and «First International Photo Salon Azerbaijan 2017”

In the Circuit participated 5,292 photographs of 383 authors from 57 countries. The international jury selected 4146 works, of which 158 were awarded.

Photoworks were presented in four sections: «Free black and white», «Free Color”, «People» and «Landscape». In each section the best works were awarded with FIAP gold medals, salon gold, silver and bronze medals and diplomas (all awards on the portal www.photo-forum.eu); There was also revealed the best author in each salon (FIAP Blue Badge for the Best Author of the salon).

Within the Circuit a Catalog will be released, which will be sent to the participants and winners and finalists together with awards.

A similar photo exhibition will be organized in Azerbaijan and Ukraine.

The exhibition will be attended Azerbaijanian and Ukrainian photographers. They will conduct a photo tour in Georgia, and on March 31 a creative meeting of members of the Association of Photographers of Georgia, Photographic Art Association of Transcarpathia (president – Volodimir Norba) and The Union of Photo Artists of Azerbaijan (vice-chairman – Rauf Umudov) will be held in Tbilisi, where will be presented electronic presentations of photographers from all three countries.

www.photographers.ge    www.photo-forum.eu         photographers.ge@gmail.com